СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Средња школа „Краљ Петар I” Топола
 

Средња школа „Краљ Петар I" у Тополи настала је на темељима школе за квалификоване раднике основане педесетих година. Од тих давних година па до сада у овој школи су се школовали ученици по разним наставним плановима и програмима јер је било више реформи. Од 1964. године школа ради као Гимназија и као школа ученика у привреди да би се затим седамдесетих година ујединила у Образовно-васпитни центар „Милић Радовановић". Образовно-васпитни центар се развијао и развио у школу која је сваке године уписивала око 800 ученика. Техничка школа „Милић Радовић" је правни наследник Образовно-васпитног центра "Милић Радовановић". Од 1996.године носи назив Техничка школа „Милић Радовановић“, а од 2004. године школа носи назив Средња школа „Краљ Петар I".
Школа је образовно-васпитна установа која обавља делатност средњег образовања и васпитања ученика за занимања од три и четири године учења.
Основна делатност школе остварује се на основу планова и програма образовно-васпитног рада за занимања за подручја рада: машинство и обрада метала, пољопривреда производња и прерада хране и Гимназија друштвено-језичког смера и Гимназија Општи тип.
Школа има запажене резултате у школовању кадрова за привреду општине Топола и шире у припремању омладине за даље школовање на факултетима.
Постигнути резултати у даљем периоду обавезују раднике школе да на пољу образовања и васпитања користе савремене методе у настави и организовању образовно-васпитног процеса потврде стечени углед и оправдају очекивања друштва.
У протеклој школској години ученици школе су имали изванредне резултате у готово свим областима школског рада и живота.
Школа је потпуно отворена према друштвеној средини и остварује врло успешну сарадњу са Месним заједницама, друштвеним и приватним предузећима.
У концепцији даљег развоја школе као образовно-васпитне установе посебна пажња поклониће се оживотворењу Закона о средњој школи. То ће се постићи чвршћим повезивањем и сарадњом школе са друштвеним и приватним предузећима и установама у циљу бољег припремања кадрова за укључивање у рад преко практичне наставе и друштвено-корисног рада ученика, увођењем нових метода рада са ученицима, интензификацијом, рационализацијом и индивидуализацијом наставе, општој бризи за стандард ученика и укључивањем ученика у све послове школе.
Основна оријентација и концепција Годишњег плана школе проистиче из Закона о средњој школи. Из овог проистичу свакодневни задаци:
- Рад на стручном усавршавању наставника,
- Увођење нових метода рада у наставни процес,
- Опремање кабинета и радионица новим училима и машинама,
-Oбезбеђивање потребних услова за наставу за подручје рада пољопривредни и ветринарски техничар,
- Укључивање у програме развоја општине,
- Јачање веза и сарадње са друштвеним и приватним предузећима,
- Боља организованост теоријске и практичне наставе и других облика образовно-васпитног рада.

Услови рада

Услови рада посматрани кроз три битна аспекта: опремљеност и школски простор кадровски услови и састави одељењских заједница су полазна основа програмирања образовно-васпитног рада.
Школа располаже са преко 3600 метара квадратних простора и објектима за пољопривредну струку, потребним бројем учионица, фискултурном салом и осталим додатним просторијама. Модерну наставу омогућују кабинети за физику, хемију, биологију, информатику и рачунарство, српски језик, пољопривреду и добро опремљена библиотека са књигама.
На пословима и радним задацима организације и координације рада, пословима теоријске наставе, практичне наставе, пословима администрације, помоћно-техничким пословима у школској 2009/2010. години радиће у школи 74 радника.

Организација образовно – васпитног рада школе

Одељења и ученици

Одељења се организују за следећа подручја рада и образовне профиле:

ПРВИ РАЗРЕД

Гимназија
- друштвено-језички смер
- општи тип
Машинство и обрада метала
- машински техничар за компјутерско конструисање
- аутомеханичар
- металостругар
Пољопривреда, производња и прерада хране
- пољопривредни техничар
- ветеринарски техничар
- виноградар- винар Оглед)

ДРУГИ РАЗРЕД

Гимназија
- друштвено-језички смер
- oпшти тип

Машинство и обрада метала
- машински техничар за компјутерско конструисање
- аутомеханичар
- металостругар

Пољопривреда, производња и прерада хране
- пољопривредни техничар
- ветеринарски техничар
- Виноградар –винар(Оглед)

ТРЕЋИ РАЗРЕД

Гимназија
-друштвено-језички смер(Два одељења)

Машинство и обрада метала
- машински техничар за компјутерско конструисање
- аутомеханичар
- аутолимар
- инсталатер
- металостругар

Пољопривреда, производња и прерада хране
- пољопривредни техничар
- ветеринарски техничар
- месар
- произвођач прехрамбених производа

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД

Гимназија
-друштвено-језички смер

Машинство и обрада метала
- машински техничар за компјутерско конструисање

Пољопривреда, производња и прерада хране
- пољопривредни техничар
- ветеринарски техничар


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006