Одељење за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденције и
управљања имовином

 

 

Послове урбанистичке оперативе, давања регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова а уређење простора за градњу објекта и спољно уређење.
Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко палнирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђење Законом и другим прописима.
Стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.
Послове у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа.
Одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл.
Одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама.
Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.
- Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;
- Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу са законом о одлукама;
- Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;
- Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих закона.
- Послови Управе који се односе на бесправно усељење;
- Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини,
- Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини;
- Послови везани за промет земљишта и зграда;
- Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;
- Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине,
- Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;
- Признавање пречег права градње;
- Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;
- Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и Општине;
- Послови просторног планирања;
- Стручни послови у области заштите животне средине.

телефон: 034/6811-008 локали: 202 и 119

Руководилац одељења Ивана Блажић - Шевић д.и.а.
email: ivana.bs@topola.com
Анђелка Росић, дипл. правник email:
andjelkar@topola.com
Душица Илић, дипл. биолог email: dusicain@topola.com
Биљана Мијовић, дипл. правник email: bmijovic@topola.com
Бранкица Радоњић, грађевински техничар email: brankicar@topola.com
Драган Стојановић, инжењер саобраћаја email: draganstojanovic@topola.com

 

 

 

 

 

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2016