О Д Л У К Е

 


Одлука о избору 6 сарадника (пописивача) на терену


ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА


Одлука о додели студентских стипендија за школску 2017/2018. годину


Одлука о буџету општине Топола за 2018. годину


Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету за 2017. годину


Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима


Одлука о расподели подстицајних средстава пољопривредним газдинствима


Одлука о расподели средстава регистрованим пољопривредним газдинствима за 2017. години


Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2017. годину


Одлука о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе


Одлука о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола


Одлука о завршном рачуну буџета општине Топола за 2016. годину


Одлука о измени Одлуке о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2017. години
број 020-95/2017-05-III од 15.03.2017.године


ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА


Одлука о додели студентских стипендија за школску 2016/2017. годину


Одлука о буџету општине Топола за 2017. годину


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у септембру месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у августу месецу


Одлука о допуни Одлуке о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у jулу месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у jулу месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у jуну месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у мају месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у априлу месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у марту месецу


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2016-ој години
за захтеве поднете у фебруару месецу


Одлука о додели средстава спортским удружењима на територији општине Топола


Одлука о укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола


Одлука o проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Топола, због елементарне непогоде - обилних поплава, дана 07.03.2016. године


ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА


Одлука o расписивању јавног позива за суфинансирање пројеката у области јавног информисања из буџета општине Топола за 2016. годину


Одлука o додели студентских стипендија за школску 2015/2016. годину


Одлука o утврђивању листе за суфинансирање објеката за водоснабдевање


Одлука о додели дечијих ауто седишта у 2015. години


Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2015. годину


Одлука о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2015-ој години


Одлука о укидању ванредне ситуације на уграженом делу територије општине Топола


Одлука о проглашењу ванредне ситуације на уграженом делу територије општине Топола


Одлука о додели средстава спортским удружењима на територији општине Топола


Одлука о додели средстава удружењима из области социјалне заштите


Одлука о додели средстава осталим удружењима


Одлука о додели студентских стипендија за школску 2014/2015. годину


Одлука о буџету општине Топола за 2015. годину


Одлука о општинском правобранилаштву општине Топола


Одлука о висини стопе пореза на имовину у Општини Топола


Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на територији општине Топола


Одлука o висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Одлука o коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Топола


Одлука o измени и допуни Одлуке о локалним комуналним таксама


Одлука o другој измени и трећој допуни Стратегије одрживог развоја општине Топола 2010-2020


Одлука о давању сагласности на коначни нацрт Јавног уговора за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола и Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности - сакупљања и транспорта комуналног отпада са сеоског подручја општине Топола


Одлука o изменама и допунама Одлуке о уређењу новог гробља на Опленцу


Одлука o утврђивању пореских олакшица пореза на пољопривредно и шумско земљиште


Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину


Одлука о оснивању буџетског фонда за подстицај развоја пословног сектора општине Топола


Одлука о утврђивању начина повраћаја грешком наплаћеног пореза пореским обвезницима на подручју општине Топола


Одлука о допунама Стратегије одрживог развоја општине Топола 2010-2020


Одлука о реализацији Пројекта „Реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења на територији општине Топола“


Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта


Одлука о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола


Одлука о изменама и допунама Одлуке о општинским некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола


Одлука о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима


Одлука о изменама и допунама Статута „Јавног Предузећа - Дирекције за изградњу општине Топола“ ЈП Топола


Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Топола Драгану Јовановић


Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Топола Драгану Живановић


Одлука о радно правном статусу председника Скупштине општине Топола


Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Топола Влади Кузмановић


Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Топола Катарини Марјановић


Одлука о престанак одборничког мандата у Скупштини општине Топола одборнику Раши Аврамовић


Одлука о престанак одборничког мандата у Скупштини општине Топола одборнику Саши Ранић


Одлука o укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола


Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Топола


Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Топола бр. 020-125/2014-05-I од 28.03.2014.


Одлука о усвајању Предлога концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада у сеоским месним заједницама на територији општине Топола и Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности - сакупљање, транспорт и одлагање комуналног отпада из сеоских насеља општине Топола


Одлука о утврђивању листе пољопривредних произвођача којима ће бити суфинансиран део трошкова банкарске камате на пољопривредне кредите за обртна средства


Одлука о завршном рачуну буџета општине Топола за 2013. годину


Одлука о усвајању Локалног акционог плана за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности на подручју општине Топола 2014-2019 и Локални акциони план за побољшање положаја жена и унапређење родне равноправности на подручју општине Топола 2014-2019


Одлука о укидању ванредне ситуације на целој територији општине Топола


Одлука о укидању ванредне ситуације на територији општине Топола осим на територији насељеног места Наталинци


Одлука о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину


Одлука о задуживању буџета општине Топола


Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Топола


Одлука о проглашењу Дана жалости


Одлука о утврђивању листе пољопривредних произвођача којима ће бити одобрена средстава за суфинансирање изградње објеката за водоснабдевање у пољопривреди


Одлука о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Топола


Одлука о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2014. годину


Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће


Одлука о измени Одлуке о одржавању јавних зелених површина


Одлука о измени и допуни Одлуке о мерама за заштиту од буке и акустичном зонирању подручја општине Топола


Одлука о измени Одлуке о комуналној инспекцији


Одлука о измени Одлуке о постављању монтажних објеката


Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Топола


Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље


Одлука о изменама и допунама Одлуке о прерастању вашара Опленачка берба у oпштинску манифестацију Опленачка берба


Одлука о измени и допуни Одлуке о ауто-такси превозу путника


Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији


Одлука о измени и допуни Одлуке о кућном реду


Одлука о измени и допуни Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности постављања рекламних паноа


Одлука о измени Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола


Одлука о измени Одлуке о јавним паркиралиштима


Одлука о изменама Одлуке о уступању на привремено коришћење површина јавне намене у циљу постављања башти, тезги и других покретних мобилијара


Одлука о измени Одлуке о сахрањивању и гробљима


Одлука о измени Одлуке о уређењу насеља


Одлука о измени и допуни Одлуке о комуналним делатностима


Одлука о изменама и допунама Одлуке о постављању изложбених пултова, расхладних витрина за продају индустријског сладоледа и напитака, апарата за сладолед и кокице и витрина ради излагања робе ван пословних просторија


Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Топола бр. 020-65/2013-05-I од 22.02.2013. године


Одлука о усвајању Предлога Концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада у сеоским месним заједницама на територији општине Топола


Одлука о објављивању Јавног позива за прикупљање понуда за концесију - поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада у сеоским месним заједницама на територији општине Топола и Јавни позив за поверавање обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања комуналног отпада у сеоским месним заједницама на територији општине Топола


Одлука о додели средстава планираних за инвестиције у спорту у 2014-ој години


Одлука о додели средстава удружењима из области социјалне заштите


Одлука о додели средстава осталим удружењима


Одлука о додели средстава спортским удружењима на територији општине Топола


Одлука о изменама и допунама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Топола


Одлука о изменама Одлуке о општинским, некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола


Одлука о стављању ван снаге Одлуке Скупштине општине Топола број:020-412/2013-05-I од 27.12.2013


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Јавног предузећа Спортска организација Фудбалски клуб "Карађорђе"


Одлука о аутобуским стајалиштима


Одлука о уређењу новог гробља на Опленцу


Одлука о измени Одлуке о одржавању чистоће


Одлука о допуни Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о усвајању Локалног акционог плана запошљавања за 2014. годину


Одлука о петој измени и допуни Одлуке о буџету општине Топола за 2013. годину


Одлука о вршењу екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Топола за 2013. годину


Одлука о измени о допуни Одлуке о прерастању вашара "Опленачка берба" у општинску манифестацију "Опленачка берба"


Одлука о приступању општине Топола Удружењу градова и општина Републике Србије (УГОС)


Одлука о стављању ван снаге Одлуке о оснивању Спортске организације Фудбалски клуб "Карађорђе"


Одлука оснивању Јавног предузећа Спортска организација Фудбалски клуб "Карађорђе"


Одлука о буџету општине Топола за 2014. годину


Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Топола


Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Топола


Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у општини Топола


Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
на територији општине Топола


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената


Одлука о образовању Савета за здравље


Одлука о одржавању чистоће


Одлука о одржавању јавних зелених површина


Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Топола


Одлука о потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Топола


Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола


Одлука о давању олакшице по донетим решењима за ЛКТ - истицање фирме на пословном простору
за 2013. годину


Одлука о локалним комуналним таксама


Одлука о локалним административним таксама


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнaде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о боравишној такси


Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга


Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Одлука о формирању тарифних разреда за потрошњу воде


Одлука о условима и спровођењу пројекта
"Рециклажа комуналног отпада у Општини Топола"


Одлука о утврђивању назива улица и тргова


Сагласност

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017