почетна страна

 

 

МАТИЧНЕ КЊИГЕ

Место предаје захтева и издавања извода:
Општинска управа општине Топола
-
Одељење за општу управу - Матичар (приземље, канцеларија бр.9)

Телефон за информације: 034/6811 008 локал 110
e-mail:
maticar@topola.com

Радно време са странкама:
- радним даном 07.00 - 15.00 часова

Изводи из матичних књига могу да се издају и на интернационалном обрасцу, за употребу у иностранству. Изводи из матичних књига издају се за лица уписана у матичне књиге на територији Републике Србије у мери у којој се подаци унети у електронску евиденцију.

Потребна документација:
- Захтев за издавање
- Доказ о уплаћеној такси

Не плаћа се такса за:
1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности;
2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода;
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и службеним евиденцијама;
4. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у вези са утврђивањем смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода;
5. списе и радње у вези са остваривањем права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата;
6. списе и радње у вези са школовањем ученика и студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
7. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;
8. списе и радње у поступку за сахрањивање;
9. поднеске упућене органима и службама за представке;
10. списе и радње у вези са заснивањем радног односа и остваривањем права по том основу;
11. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним уговором;

Грађанско венчање може се обавити код матичара у једном од матичних подручја општине Топола. Исто тако, постоји могућност договора са матичарем да дође на место ваше прославе у договорено време како би се обавио чин склапања грађанског венчања.

Потребна документа уколико су оба будућа супружника држављани Републике Србије:
• Извод из матичне књиге рођених за будуће супружнике
• Уверење о држављанству за будуће супружнике
• Важеће личне карте будућих супружника
• Доказ о уплаћеној такси
• По потреби и друга документа.

Потребна документа уколико је један од супружника страни држављанин:

За држављанина Републике Србије:
• Извод из матичне књиге рођених
• Уверење о држављанству
• Важеће личне карте
• Доказ о уплаћеној такси
• По потреби и друга документа.

За страног држављанина:
• Извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу или прописно легализован и преведен од стране овлашћеног судског тумача
• Уверење о слободном брачном стању легализовано и преведено од стране овлашћеног судског тумача
• Важећи пасош страног држављанина
• По потреби и друга документа.

Напомена везана за документацију: Документа се предају у оригиналу и не могу бити старија од 6 месеци. Приликом сачињавања записника потребно је лично присуство младенаца.

Напомена:
Уколико је један од будућих супружника страни држављанин који не говори српски језик, обавезно је присуство овлашћеног судског тумача на дан заказивања венчања и на сам дан венчања.

Место набавке образаца: Матичар - приземље, канцеларија бр.9 или преузмите овде:


Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених


Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних


Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих


Захтев за издавање уверења о држављанству   
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017