Адреса                                        Булевар краља Александра I бр.9, 34310 Топола

Електронска пошта                opstina@topola.com
Интернет презентација         www.topola.com
Дан општине                            21. септембар
Слава општине                        Мала Госпојина, 21. септембар


Централа

034/6811-008

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Живановић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15

e-mail: predsednik@topola.com

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Др Горан Ђорђевић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 13

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Милорад Трифуновић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 14ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Жарко Јовановић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Јовановић

Тел: 034/6811-017, 6811-030
Факс: 034/6811-771
I спрат, канцеларија бр. 15
e-mail: predsednik@topola.com

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

- Владимир Петровић

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Сања Јевтић

Тел: 034/6811-017 лок. 204
I спрат, канцеларија бр. 14
e-mail: sekretarso@topola.com

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Милица Станишић

Тел: 034/6811-017 лок. 203
I спрат, канцеларија бр. 16
e-mail: nacelnik@topola.com


 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ – ЧЛАНОВИ

 

Драган Живановић – председник општине – рођен: 26.07.1965. године у Тополи; место становања: Топола; образовање: дипломирани инжењер агрономије

_____________________________________________________________________________________

 Др Горан Ђорђевић –  заменик председника општине Топола - рођен: 18.06.1964. године; место становања: Топола; образовање: специјалиста опште медицине

_____________________________________________________________________________________

Мирко Радовановић – рођен: 1970. године; место становања: Винча; образовање: дипломирани учитељ

_____________________________________________________________________________________

 Александар Нешовић – рођен: 27.12.1983. године; место становања: Топола; образовање: машински техничар

____________________________________________________________________________________ _

 Јованка Савић – рођена: 1976. године; место становања: Топола; образовање: факултет за интернационални менаџмент (мастер)

____________________________________________________________________________________

 Витомир Ивовић – место становања: Топола, пензионер

_____________________________________________________________________________________

 Марија Јовановић – рођена: 1997. године; место становања: Село Топола, ученик

__________________________________________________________________________

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
 

Руководилац
приземље, канцеларија бр. 3

 
телефон: 034/6811 008 лок. 122
e-mail: rajkarosic@topola.com

Писарница
приземље

     
телефон: 034/6811 008
Матичар
приземље, канцеларија бр.9
телефон: 034/6811 008 лок. 110
e-mail: maticar@topola.com
Бирачки списак
приземље, канцеларија бр.4
   
телефон: 034/6811 008 лок. 118
e-mail: birackispisak@topola.com
Матично подручје Белосавци
   
телефон: 034/6883 270
e-mail: mpbelosavci@topola.com
Матично подручје Винча
   
телефон: 034/826 090
e-mail: mpvinca@topola.com
Матично подручје Горња Трнава
   
телефон: 034/6832 000
e-mail: mpg.trnava@topola.com
Матично подручје Доња Шаторња
   
телефон: 034/6837 135
e-mail: mpd.satornja@topola.com
Матично подручје Наталинци
   
телефон: 034/821 174
e-mail: mpnatalinci@topola.com
         
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ГРАЂЕВИНСКО-УРБАНИСТИЧКЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ПОСЛОВЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ И
УПРАВЉАЊА ИМОВИНОМ
 

Руководилац
приземље, канцеларија бр. 6

телефон: 034/6811 008 лок. 202
e-mail: ivana.bs@topola.com

Послови легализације и изградње објеката 
приземље, канцеларија бр. 7

телефон: 034/6811 008 лок. 119
Имовинско-правни и стручни послови
приземље, канцеларија бр. 5
телефон: 034/6811 008 лок. 208
Послови заштите животне средине и послови праћења контроле и квалитета животне средине
приземље, канцеларија бр. 5
телефон: 034/6811 008 лок. 208
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ
 

Руководилац
Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 274
034/6811 416 лок. 104
e-mail: jasnamiljkovic@topola.com

Послови из области рачуноводства и финансија
Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 416
лок. 102 и лок.103
Послови јавних набаки
приземље, канцеларија бр. 10
 
телефон: 034/6811 008 лок. 112

Благајна
Краљице Марије бр.1

 
телефон: 034/6811 416

Послови буџета и опште потрошње
Краљице Марије бр.1

телефон: 034/6811 416 лок. 108
Послови из области пољопривреде
II спрат, канцеларија бр. 24
 
телефон: 034/6811 008 лок. 107

Послови из области предузетништва
II спрат, канцеларија бр. 24

 
телефон: 034/6811 008 лок. 107

Одсек локалне пореске администрације
Краљице Марије бр.1

 
телефон: 034/6811 416
лок. 106 и лок.107

Шеф локалне пореске администрације
Краљице Марије бр.1

 
телефон: 034/6811 416 лок. 105

Борачко-инвалидска заштита
приземље,
канцеларија бр. 11

телефон: 034/6811 008 лок. 111

Канцеларија за младе
монтажна зграда

телефон: 034/6811 008 лок. 104
034/6813 710
 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ

 

Руководилац
монтажна зграда

телефон: 034/6811 587

Комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
e-mail: stanicaplavsic@topola.com
Инспектор за саобраћај и путеве
монтажна зграда
телефон: 034/6811 587
e-mail: saobracajnainspekcija@topola.com

Грађевински инспектор
монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
e-mail: gradjevinskainspekcija@topola.com

Послови саобраћаја
монтажна зграда

телефон: 034/6811 587
Комунални редари
монтажна зграда
телефон: 034/6811 587

Просветни инспектор
II спрат, канцеларија бр. 21

телефон: 034/6811 008 лок. 208
e-mail: inspektor@topola.com
СЛУЖБА ЗА СКУПШТИНСКЕ, ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИНФОРМИСАЊЕ
 

Скупштински послови
I спрат, канцеларија бр. 14

   
телефон: 034/6811 008 лок. 204
Програмерски и оператерски послови
II спрат, канцеларија бр. 18
 
телефон: 034/6811 008 лок. 207
e-mail: web@topola.com
Послови информисања
II спрат, канцеларија бр. 18
телефон: 034/6811 675
034/6811 008
лок. 207
e-mail: info@topola.com
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
 

Координатор за ЛЕР
II спрат, канцеларија бр. 17

   
телефон: 034/6811 273
034/6811 008 лок.206
e-mail: ler@topola.com
 
ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Општински правобранилац
приземље, канцеларија бр. 1
телефон: 034/6811 008 лок.101
e-mail: ojp@topola.com
Oдељење за општу управу

У Одељењу за општу управу врше се послови:

 • Вођење јединственог бирачког списка општине;

 • Радне књижице, оверу потписа и преписа;

 • Коришћење и одржавање телефонске централе;

 • Кадровски послови за запослене у Општинској управи;

 • Послови архиве;

 • Управни поступак у области грађанских стања;.

 • Матичне књиге;

 • Послови референата месних канцеларија;

 • Позивање обавезника у поступку спровођења мера имунизације становништва;

 • Информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских органа управе;

 • Послови одбране и заштите од елементарних непогода у складу са законом;

 • Одређени административни послови за потребе месних заједница, као и други послови утврђени законом и Одлуком Скупштине Општине.
Oдељење за комуналне делатности, грађевинско - урбанистичке, имовинско - правне и послове евиденција и
управљања имовином

Послови у области урбанизма, грађевинарства, стамбено-комуналне области и имовинско-правних односа су:
Послови урбанистичке оперативе (давање регулатива, израда планова за парцелацију, препарцелацију, давање услова за уређење простора за градњу објеката и спољно уређење).
Послови у вези са израдом урбанистичких програма, генералних урбанистичких планова, детаљних урбанистичких планова, разрада детаљних техничких решења и израда студија, елабората и анализа неопходних за урбанистичко планирање и пројектовање под условом ако за то испуњава услове предвиђене Законом и другим прописима.
Стручне послове који се односе на праћење, обраду и анализирање података и елеманата који су неопходни за стручну припрему, доношење и спровођење просторних и урбанистичких планова.
Послове у вези са израдом и доношењем просторних и урбанистичких уређајних основа.
Одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натпис и сл. Одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама.
Одобрава заузимање јавних површина за обављање пословних делатности.

 • Управно-правни послови за издавање одобрења за градњу, употребу објеката и сл;

 • Послови у вези са обављањем комуналних делатности и њиховим развојем, уређивањем услова и начина организовања послова у вршењу комуналних делатности, као и друга питања везана за обављање комуналних делатности у складу са законом о одлукама;

 • Послови на одређивању локације и уређењу услова изградње гробља;

 • Послови који произилазе из закона о одржавању стамбених зграда и одлука донетих по основу тих закона;

 • Послови Управе који се односе на бесправно усељење;

 • Послови на расправљању самовласних заузећа земљишта у државној, односно друштвеној својини;

 • Послови на утврђивању власништва на становима у друштвеној, односно државној својини и утврђивању правног и фактичког стања коришћења непокретности у друштвеној, односно државној својини;

 • Послови везани за промет земљишта и зграда;

 • Послови управног поступка око изузимања и комплетирања земљишта и експропријације земљишта;

 • Поступак око преноса земљишта код поклона и одрицања права својине у корист Општине;

 • Право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда;

 • Признавање пречег права градње;

 • Пружање стручне помоћи у раду Комисије за повраћај земљишта;

 • Послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и Општине;

 • Послови просторног планирања;

 • Стручни послови у области заштите животне средине.
Oдељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности

Послови за буџет, финасије, привреду и друштвене делатности су послови спровођења прописа који се односе на:

 • Вршење везаних за утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других облика накнаде у складу са Законом и општинским одлукама, наплата и праћење утрошка средстава самодоприноса;

 • Вршење послова везаних за бржу и ефикаснију наплату свих прихода Општине кроз редовне и друге видове плаћања;

 • Вршење послова који се односе на припрему програма развоја, састављања нацрта буџета и предлагања тромесечних планова извршења буџета;

 • Плаћање и спровођење других финансијских одлука у складу са законом и другим прописима;

 • Вршење послова стручног планирања и праћења извршења у делу планова буџетских фондова и инвестиција;

 • Вршење послова наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету;

 • Вршење послова распореда средстава финансирања друштвених делатности и коришћење и располагање средствима која користе органи Општине;

 • Вршење контроле пословних књига, извештаја, евиденција и друга документација код корисника буџетских средстава, а на основу законских прописа који регулишу ову материју;

 • Вршење послова и спровођење прописа у области туризма, угоститељства, пољопривреде, занатства и мале привреде као и послове статистичке анализе;

 • Послови око откупа станова у власништву општине;

 • Вршење послова који се односе на управљање, коришћење и обнављање општинских робних резерви и послове из области трговине и снабдевања тржишта;

 • Основно и средње образовање, културу, спорт и здравство и друге друштвене делатности;

 • Социјалну заштиту и друштвену бригу о деци;

 • Поверени послови борачко-инвалидске заштите;

 • Стипендирање ученика и студената;

 • Утврђивање канцеларијске и теренске контроле пореских и других обавеза;

 • Редовне и принудне наплате пореских и других обавеза;

 • Књиговоствене пореске евиденције;

 • Пореског прекршајног поступка.
Oдељење за инспекцијске послове и инвестиције

Инспекцијски послови:

 • Послови инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких норматива и норме квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију инвестиционих објеката на извођењу појединих грађевинских радова на тим објектима;

 • Послови инспекцијског надзора над применом Закона о превозу у друмском саобраћају и прописа донетих на основу овог Закона у обављању локалног превоза;

 • Послови управног надзора по основу одлука и других аката којима се уређује обављање, заштита и развој комуналних делатности: организовање извршавања одлука донетих по основу Закона из области заштите животне средине;

 • Послови инспекцијског надзора прописани Законом о основној и Законом о средњој школи и други инспекцијски послови;

 • Послови противпожарне заштите.

Одељење за скупштинске, заједничке послове и информисање

Скупштински, заједнички послови и послови информисања су послови Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и њихових радних тела, као и стручни организациони послови који се односе на:

 • Израда нацрта аката за Скупштину општине, Председника општине, Општинско веће и њихова радна тела;

 • Сређивање, евидентирање и чување изворних аката и докумената о раду Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, пружање стручне помоћи одборничким групама и одборницима у изради предлога који се подносе Скупштини и њеним радним телима;

 • Вршење провере о усаглашености нормативних аката које доноси Скупштина и Општинско веће у односу на закон и друге прописе и послови старања о њиховом објављивању;

 • Послови редовног, инвестиционог и текућег одржавања;

 • Послови превоза моторним возилима;

 • Послови обезбеђења горива за загревање пословних просторија и одржавање и коришћење постројења за грејање;

 • Обезбеђење зграде;

 • Коришћење и одржавање телефонске централе;

 • Одржавање хигијене у пословним зградама;

 • Послови физичког обезбеђења ради несметаног вршења послова органа Општине;

 • Вођење одговарајућих евиденција;

 • И други заједнички послови за потребе Општинске управе, органа општине и трећих лица;

 • Обављање послова на изради и обликовању програмских захтева, анализира програмске захтеве, анализирање токова података и нивое њиховог коришћења, анализирање и обезбеђивање размене података са другим органима и организацијама ван опсега локалне рачунарске мреже, односно спречава неовлашћеног коришћења података од стране лица, органа и организација ван опсега локалне мреже;

 • Примање и анализирање програмског захтева, израда пројектата за апликативни софтвер;

 • Обезбеђивање функционисања електронских комуникација између сервера и радних станица и обезбеђивање чувања података унетих у базу;

 • Рад на примени Интернета и размени података путем истог. Израда и одржавање web- сајта општине;

 • Старање о безбедности података и информационог система од утицаја изван локалне рачунарске мреже;

 • Послови информисања за потребе Скупштине општине, Председника општине, Општинског већа и Комисија и радних тела које образују органи Општине.
Oдељење за локални економски развој - Канцеларија ЛЕР-а

У Одељењу за локални економски развој обављају се послови на:

 • Изради предлога и реализацији развојних пројеката везаних за локални економски развој општине;
 • Сарадњу са државним органима, развојним агенцијама, донаторима, пословним НВО сектором;

 • Доставу извештаја о реализацији пројеката;

 • Подношење предлога пројеката по конкурсима и друго.

 

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2018