ПРОСТОРНИ ПЛАН


На основу члана 35. и 215. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09. 81/09 – исправка, 64/10 – Одлука УС РС, 24/11), члана 11. став 1. тачка 2, члана 29. став 1. тачка 5 и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 11/08), члана 98. Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/08) и Сагласности на Просторни план општине Топола Министарства животне средине, рударства и просторног планирања број 350-01-00942/2011-07 од 22.12.2011. године,
Скупштина општине Топола, на седници одржаној дана 29.12.2011. године донела је Просторни план општине Топола.

Просторни план општине представља основни плански документ за управљање и усмеравање дугорочног одрживог развоја локалне заједнице, коришћења, заштите, организације и уређења простора општине и њених природних и створених ресура. Овим планом се разрађује основна развојна опредељења и смернице утврђене Просторним планом Републике Србије, Стратегијом одрживог развоја општине Топола, и другим националним, регионалним и локалним развојним документима.

 



Просторни план (текстуални део)


 

Карте



СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА


МРЕЖА НАСЕЉА, ЈАВНЕ СЛУЖБЕ


НАМЕНА ПРОСТОРА


ИНФРАСТУКТУРНЕ МРЕЖЕ


ТУРИЗАМ И ЗАШТИТА ПРОСТОРА

 

 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017