ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 


Одлуке


Одлука о висини стопе пореза на имовину


Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на територији општине Топола

Одлука о условном отпису наплаћене камате на одређене изворне приходе општине Топола


Одлука о условном отпису камате на неплаћене одређене изворне приходе општине Топола


Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге


Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама


Одлука о локалним административним таксама


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
на територији општине Топола


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола


Одлука о давању олакшице по донетим решењима за ЛКТ - истицање фирме на пословном простору
за 2013. годину


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнaде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга


Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Пријаве


Пријава за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта - за правна лица


Пријава за утврђивање накнаде за коришћење грађевинског земљишта - за физичка лица


Пријава за плаћање комуналне таксе за држање средстава за игру - ‹‹забавне игре‹‹ за правна лица


Пријава за плаћање комуналне таксе за држање средстава за игру - ‹‹забавне игре‹‹ за физичка лица


Пријава за плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору - за правна лица


Пријава за плаћање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору - за физичка лица


Пријава за плаћање комуналне таксе за приређивање музичког програма у угоститељским објектима - за правна лица


Захтеви и уверења


Захтев за oтпис јавног прихода


Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза ( члан 10. ЗПППА)Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основу изворних локалних јавних прихода


Захтев за уверењe


Захтев за издавање уверења да није обвезник пореза на имовину од физичких лица


Захтев за издавање уверења да није oбвезник пореза по основу изворних локалних јавних прихода


Захтев за издавање уверења о поднетој пријави за утврђивање пореза на имовину

 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2017