ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

 


Из области Локалне пореске администрације издају се следећа акта:


Одлуке


Одлука о условном отпису наплаћене камате на одређене изворне приходе општине Топола


Одлука о условном отпису камате на неплаћене одређене изворне приходе општине Топола


Одлука о висини стопе пореза на имовину


Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на територији општине Топола


Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге


Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину


Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама


Одлука о локалним комуналним таксама


Одлука о измени Одлуке о локалним административним таксама


Одлука о локалним административним таксама


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта
на територији општине Топола


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола


Одлука о давању олакшице по донетим решењима за ЛКТ - истицање фирме на пословном простору
за 2013. годину


Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање накнaде за уређивање и накнаде за коришћење грађевинског земљишта на територији општине Топола


Одлука о боравишној такси


Одлука о условном отпису камата и мировању пореског дуга


Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине


 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006-2016