почетна страна

 

ЛИСТА ОВЛАШЋЕНИХ СЛУЖБЕНИХ ЛИЦА И СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА


Преузмите:

Изјава странке о начину прибављања доказа
(Образац 1)

Преузмите:

Захтев за податке из службене евиденције
(Образац 2)
Захтев мора бити уредно попуњен и потписан.

Податке из службене евиденције коју води Општинска управа општине Топола у овом тренутку издаје само у папирном облику, с тим што ће у наступајућем периоду за већину докумената бити омогућено издавање и у електронском облику.

Одељeње за општу управу

1. Евиденције из Матичних књига рођених, венчаних умрлих и уверења о држављанству
Приступ евиденцији: писмени захтев


Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Драган Сремчевић, матичар за Mатично подручје Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња и Липовац, са седиштем у Тополи,
тел: 034/6811 008 лок.110,
e-mail:
maticar@topola.com

Михаило Вујановић, заменик матичара за Матично подручје Топола за насељена места: Топола (Варошица), Топола (село), Божурња и Липовац, са седиштем у Тополи,
тел: 034/6811 008 лок.110,
e-mail:
maticar@topola.com

Радомир Петровић, матичар за Матично подручје Белосавци за насељена места: Белосавци, Јеленац, Загорица, Маскар, Рајковац и Крћевац, са седиштем у Белосавцима,
тел: 034/6883 270,
e-mail:
mpbelosavci@topola.com

Јулијана Лазаревић, матичар за Матично подручје Винча, за насељена места: Винча, Овсиште и Пласковац, са седиштем у Винчи,
тел: 034/826-090,
e-mail:
mpvinca@topola.com

Радинка Милојевић, заменик матичара за Матично подручје Винча, за насељена места: Винча, Овсиште и Пласковац, са седиштем у Винчи,
тел: 034/826-090,
e-mail:
mpvinca@topola.com

Горан Симић, матичар за Матично подручје Горња Трнава, за насељена места: Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић са седиштем у Горњој Трнави,
тел: 034/832-000,
e-mail:
mpg.trnava@topola.com

Живослав Вукићевић, заменик матичара за Матично подручје Горња Трнава, за насељена места: Горња Трнава, Доња Трнава и Светлић са седиштем у Горњој Трнави,
тел: 034/832-000,
e-mail:
mpg.trnava@topola.com

Драгана Шевић, матичар за Матично подручје Доња Шаторња, за насељена места: Доња Шаторња, Горња Шаторња, Блазнава, Јарменовци, Доња Трешњевица, Војковци, Гуришевци и Манојловци, са седиштем у Доњој Шаторњи,
тел: 034/837-135,
e-mail:
mpd.satornja@topola.com

Милан Милетић, заменик матичара за Матично подручје Доња Шаторња, за насељена места: Доња Шаторња, Горња Шаторња, Блазнава, Јарменовци, Доња Трешњевица, Војковци, Гуришевци и Манојловци, са седиштем у Доњој Шаторњи,
тел: 034/837-135,
e-mail:
mpd.satornja@topola.com

Милован Поповић, матичар за Матично подручје Наталинци, за насељена места: Наталинци, Жабаре, Горович, Јунковац, Шуме, Клока и Павловац, са седиштем у Наталинцима,
тел: 034/821-174,
e-mail:
mpnatalinci@topola.com

Радослава Новаковић, заменик матичара за Матично подручје Наталинци, за насељена места: Наталинци, Жабаре, Горович, Јунковац, Шуме, Клока и Павловац, са седиштем у Наталинцима,
тел: 034/821-174,
e-mail:
mpnatalinci@topola.com

2. Евиденције о личном стању грађана

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Рајка Росић
тел. 034/6811 008 лок.122,
e-mail:
rajkarosic@topola.com

3. Евиденције по основу вођења бирачких спискова

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Дејан Марковић
тел. 034/6811 008 лок.118,
e-mail:
birackispisak@topola.com

4. Евиденцијe из области рада и радних односа запослених и постављених лица у Општини Топола Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Славица Прокић,
тел. 034/6811 008 лок.102,
e-mail:
slavicaprokic@topola.com

5.Архива

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Тања Ненадов,
тел: 034/6811 008,
e-mail:
pisarnica@topola.com

Одељење за комуналне, грађевинско - урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином

- Листа службених евиденција које води Одељење за комуналне, грађевинско - урбанистичке, имовинско-правне и послове евиденције и управљања имовином:
1. Локацијски услови,
2. Грађевинска дозвола,
3. Решење о одобрењу за извеђење радова по члaну 145. Закона о планирању и изградњи,
4. Пријава радова, пријава темеља, пријава у конструктивном смислу, употребна дозвола,
5. Решење о рушењу објеката и етажирање објеката,
6. Озакоњење бесправно изграђених објеката;

Начин на који је могуће приступити евиденцији: За евиденције о издатим актима од 1. до 4. – преко Сајта www.apr.gov.rs / грађевинске дозволе – Централне евиденција обједињене процедуре. За евиденције 5.- 6. у службеној евиденцији Одељења.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Ивана Блажић Шевић, регистратор обједињене процедуре,
тел: 034/6811 008 лок.202,
e-mail:
ivana.bs@topola.com

Евиденције из области имовинско - правни послови и послови евиденције и управљања имовином

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Анђелка Росић,
тел: 034/6811 008 лок.208,
e-mail:
andjelkar@topola.com

Евиденција из области ауто такси превоза

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Драган Стојановић,
тел. 034/6811 008 лок.119,
e-mail:
draganstojanovic@topola.com

Одељење за привреду, буџет, трезор и друштвене делатности

Локална пореска администрација

Листа службених евиденција
1. Пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину у статистици на непокретностима правних и физичких лица на обрасцу ППИ-1 и ППИ-2, 2. Пореске пријаве обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору,
3. Пореске пријаве обвезника за утврђивање накнаде за заштиту и унапређење животне средине.

Приступ евиденцији: У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Сања Чоловић,
тел. 034/6811 416 лок.105,
e-mail:
sanjalpa@topola.com

Евиденцијe из области послова друштвене бриге о деци, социјалне заштите и борачко инвалидске заштите

Приступ евиденцији: У складу са Законом на основу образложеног писменог захтева.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Верица Перић,
тел. 034/6811 008 лок.111,
e-mail:
vericaperic@topola.com

Евиденције из области пољопривреде

Приступ евиденцији: писмени захтев
Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Зорица Станковић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail:
zstankovic@topola.com

Евиденција о државном пољопривредном земљишту издатом у закуп

Приступ евиденцији: писмени захтев
Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Зорица Станковић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail:
zstankovic@topola.com

Евиденције из области предузетништва - регистрованих предузетника до 31.12.2005. године.

Приступ евиденцији: писмени захтев.

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Оливера Павловић,
тел. 034/6811 008 лок.107,
e-mail:
o.pavlovic@topola.com

Евиденција избеглих, прогнаних и расељених лица

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Нада Илић,
тел. 034/6811 416 лок.107,
e-mail:
nadailic@topola.com

Одељење за инспекцијске послове

Евиденције из области инспекцијских послова

Приступ евиденцији: писмени захтев

Имена и контакт подаци лица овлашћених за вођење и приступ службеним евиденцијама и лица овлашћених за прибављање података о чињеницама о којима се води службена евиденција:

Станица Благојевић Плавшић, комунални инспектор и инспектор за заштиту животне средине
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
stanicaplavsic@topola.com

Снежана Јеремић, инспектор за саобраћај и путеве
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
saobracajnainspekcija@topola.com

Гордана Вучићевић, грађевински инспектор
тел. 034/6811 248, 6811 008 лок.105,
e-mail:
gradjevinskainspekcija@topola.com

Душица Илић Недић, просветни инспектор и послови заштите животне средине
тел. 034/6811 008 лок.208,
e-mail:
dusicain@topola.com


ОБАВЕШТЕЊЕ


Уколико је странка незадовољна поступањем надлежних одељења Општинске управе општине Топола, а у вези са разменом података из службене евиденције, своје притужбе можете поднети руководиоцу Одељења за општу управу:

Рајка Росић, руководилац Одељења
телефон: 034/6811 008 лок.122
e-mail:
rajkarosic@topola.com

Датум последњег ажурирања: 29.07.2016.
 
 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017