претходна страна

 
 
 
 

 

11. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ТОПОЛА

 Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Топола Алексијевић Мирославу из Горње Трнаве


Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Топола Слађани Мијовић из Белосаваца


Предлог Мандатно – имунитетске Комисије општине Топола и доношење Одлуке о потврђивању мандата одборницима у Скупштини општине Топола Радовановић Зорану из Винче и Митровић Ђорђу из Наталинаца


Предлог Одлуке о ангажовању приватне ревизорске институције за вршење екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Топола за 2016. годину


Предлог Одлуке о одређивању оспособљених правних лица за заштиту и спасавање на територији општине Топола


Предлог Одлуке о измени Плана детаљне регулације ,,Кружни ток – Топола 1“ у општини Топола


Предлог Плана детаљне регулације за експлоатацију опекарске глине на површинском копу ,,Ваганац код Тополе“


Предлог Одлуке о постављању изложбених пултова, расхладних витрина за продају индустријског сладоледа и напитака, апарата за сладолед и кокице и витрина ради излагања робе ван пословних просторија


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о јавним паркиралиштима


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о јавном превозу путника на територији општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о комуналним делатностима


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о кућном реду


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о уступању на привремено коришћење површина јавне намене у циљу постављања башти, тезги и других покретних мобилијара


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о поступању са отпадним материјама


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о општинским некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о радном времену у апотекама, продавницама, угоститељским објектима и другим радњама на територији општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину обављања комуналне делатности постављања рекламних паноа


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о сахрањивању и гробљима


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о такси превозу


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о уређењу насеља


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о обезбеђивању услова за испоруку воде у условима ванредног стања у водоснабдевању


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о зимском одржавању улица, општинских и некатегорисаних путева на територији општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о водоводу и канализацији


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о мерама за заштиту од буке и акустичном зонирању подручја општине Топола,


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о комуналној инспекцији


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о одржавању чистоће


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о одржавању јавних зелених површина


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о условима и начину спаљивања суве траве, корова, растиња и биљних отпадака на подручју општине Топола


Предлог Одлуке о изменама Одлуке о постављању монтажних објеката


Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Топола


Предлог Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2017. годину


Предлог Оперативног плана за одбрану од поплава за воде II реда на територији општине Топола


Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине за 2017. годину


Извештај о раду Општинског правобранилаштва општине Топола у периоду 1.01.2016. - 31.12.2016. године


Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКСП ,,Топола“ Топола за период 2017-2021 година


Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКСП ,,Топола“ Топола за период 2017-2027 година


Програм субвенција ЈКСП "Топола“ Топола за 2017. годину


Програм одржавања улица и путева на територији општине Топола за 2017. годину


Ценовник услуга ЈКСП ,,Топола“ Топола за послове поверене од стране Скупштине општине Топола


Извештај о раду и финансијском пословању за период јануар-децембар 2016. године Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола


Извештај о раду и финансијском пословању за период јануар-децембар 2016. године Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола


План рада за 2017. године Дома здравља ,,Свети Ђорђе“ Топола


Извештај о раду са финансијским извештајем Културног центра Топола за 2016. годину


Статут Културног центра Топола


Извештај о раду Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ У Аранђеловцу за 2016. годину за општину Топола


Програм рада Центра за социјални рад ,,Сава Илић“ Аранђеловац, Одељење у Тополи за општину Топола за 2017. годину


Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Софија Ристић“ Топола


Решењe о разрешењу и именовању председника и члана Комисије за мандатно имунитетска питања Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању члана Савета за друштвене делатности Скупштине општине Топола


Решењe о разрешењу и именовању члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Топола


 
Copyright © Toпола-Oпштина 2006 - 2017